Podmínky portálu

Podmínky užití obchodní společnosti Zahora Investments s.r.o., IČO: 04699912 se sídlem Na Tabulovém Vrchu 2, Olomouc 779 00 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 166961 (dále jen „dishygo.com “) pro přístup a užití webových stránek www.dishygo.com (dále jen „Podmínky“).

PEČLIVĚ SI PROSÍM PŘEČTĚTE ZNĚNÍ TĚCHTO PODMÍNEK POUŽITÍ. POUŽÍVÁNÍM TÉTO APLIKACE NEBO WEBOVÝCH STRÁNEK SCHVALUJETE TYTO PODMÍNKY. POKUD NESOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI, NEPOUŽÍVEJTE PROSÍM TUTO APLIKACI NEBO WEBOVÉ STRÁNKY.

1. SOUHLAS S PODMÍNKAMI

DISHYGO představuje jedinečný způsob, jak nakupovat a prodávat potraviny a jídlo zákazníkům ve vašem okolí. Jednoduše, snadno a zdarma Procházením nabídek ve vašem okolí objevíte ty nejlepší nabídky od vašich sousedů.

Webové stránky a služby jsou poskytovány v souladu s těmito podmínkami použití, dále jen (tyto „Podmínky“). Pro účely těchto Podmínek a všude tam, kde to vyplývá z kontextu, se výrazy „vy" a „váš" rozumí jakákoli osoba, která používá webové stránky nebo Službu jakýmkoli způsobem, včetně osob procházejících webové stránky a jejich obsah, posílající připomínky nebo jakýkoliv jiný obsah, případně reagující na libovolnou reklamu nebo obsah na našich webových stránkách. Používáním služby souhlasíte se všemi body těchto podmínek. Při použití části naší služby udílíte souhlas s tím, že budete postupovat podle platných pokynů a pravidel dané služby, které se mohou v průběhu času změnit nebo mohou být aktualizovány dle vlastního uvážení DISHYGO. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nesete odpovědnost, seznámit se s upravenými podmínkami. Pokud budete mít námitky proti některé z těchto podmínek, jakémukoli pokynu, jakékoli pozdější změně podmínek nebo budete nespokojeni se společností DISHYGO nebo s libovolnou službou, vaší jedinou volbou je okamžitě přerušit používání webových stránek, nebo aplikace DISHYGO. Tyto podmínky mohou být aktualizovány společností DISHYGO kdykoli dle uvážení. DISHYGO vám může poslat oznámení o změnách webových stránek nebo Podmínek. DISHYGO může poskytnout překlad české verze Podmínek do dalších jazyků. Berete na vědomí, že jakýkoli překlad Podmínek do jiných jazyků je určen pouze pro vaše pohodlí a že česká verze upravuje podmínky vašeho vztahu s DISHYGO. Pokud navíc existují nějaké nesrovnalosti mezi českou verzí Podmínek a jeho překladu, platí vždy česká verze Podmínek.

2. POPIS SLUŽBY A OBSAHOVÉ ZÁSADY

DISHYGO představuje novou službu online inzerce. Umožňujeme našim uživatelům v souladu s těmito podmínkami nabízet, prodávat a kupovat výrobky a služby uvedené na webových stránkách.

Přestože můžete být schopen provádět platby a další transakce prostřednictvím webových stránek, prostřednictvím řešení třetích stran (jako je např. PayPal), společnost DISHYGO není žádným způsobem zapojena do těchto operací. V důsledku toho, a jak je diskutováno podrobněji v těchto podmínkách, souhlasíte s tím, že DISHYGO není účastníkem těchto transakcí, nemá kontrolu nad žádným krokem těchto transakcí a nenese žádnou odpovědnost vůči kterékoli straně v souvislosti s těmito transakcemi. Berete na vědomí, že budete používat naše služby i webové stránky na vaše vlastní riziko a odpovědnost.

1. Uvědomujete si, že společnost DISHYGO není odpovědná za reklamy, adresářové informace, informace o firmách, zprávy mezi uživateli, včetně e-mailové komunikace nebo jakékoli jiné online komunikace odeslané z domény mimo vlastnictví společnosti DISHYGO nebo z jiných prostředků elektronické komunikace, ať již prostřednictvím webových stránek nebo Webových stránek třetích stran (definováno níže). Dále není odpovědná za nabídky, komentáře, uživatelské příspěvky, soubory, obrázky, fotky, videa, zvuky, firemní zápisy / informace, adresářové informace nebo jakýkoli jiný materiál, který je dispozici prostřednictvím webové stránky a služby (Obsah) a to prostřednictvím internetových stránek a služby. Můžete být vystaveni obsahu, který je urážlivý, nemravný, nepřesný, zavádějící nebo jinak nevhodný. Souhlasíte s tím, že nesete odpovědnost, a musíte vyhodnotit veškerá rizika, s použitím jakéhokoliv obsahu a nesmíte spoléhat na uvedený obsah. Souhlasíte, že společnost DISHYGO nemůže být za žádných okolností odpovědná za obsah, ztrátu nebo jakékoli poškození vzniklé v důsledku procházení, použití nebo čtení libovolného obsahu, zpřístupněného pomocí našich webových stránek nebo e-mailu. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost DISHYGO není povinna před zveřejněním třídit nebo schvalovat jakýkoliv obsah, ale společnost DISHYGO má právo dle svého vlastního uvážení, odmítnout, odstranit nebo přesunout jakýkoliv obsah, který je nebo může být k dispozici prostřednictvím našich služeb z důvodu porušení těchto smluvních podmínek. Společnost DISHYGO není povinna sdělovat důvody porušení podmínek. Mimo to může obsah dostupný na webových stránkách obsahovat odkazy jiné webové stránky třetích stran („Webové stránky třetích stran“), které nemusí souviset s aktivitami společnosti DISHYGO. Pokud aktivně odkazujete na webové stránky třetích stran, můžete podléhat podmínkám těchto webových stránek třetích stran a jiným podmínkám. DISHYGO negarantuje správnost a pravost informací, obsažených na Webových stránkách třetích stran. Odkazování na jakékoli jiné webové stránky je pouze na vlastní nebezpečí a DISHYGO se zříká veškeré odpovědnosti k těmto odkazům.

2. Souhlasíte s tím, že nesete výhradní odpovědnost za obsah zveřejněný, přenášený nebo odkazovaný z našich webových stránek a souhlasíte s právními důsledky, které jsou s těmito aktivitami spojené. Přesněji řečeno, jste výhradně odpovědný za veškerý obsah, který nahrajete, pošlete prostřednictvím emailové adresy nebo jinak zpřístupníte prostřednictvím našich stránek. V souvislosti s tímto zveřejněným, přeneseným nebo odkazovaným obsahem, potvrzujete, že máte k obsahu potřebná povolení a to zejména: (i) vlastníte a po dobu, kdy bude obsah k dispozici na našich webových stránkách, budete vlastnit potřebné licence, práva a povolení k používání tohoto obsahu na Služby nebo Webové stránky (včetně všech patentů, ochranných známek, autorských práv, obchodních tajemství nebo jiných vlastnických práv) a současně dáváte souhlas společnosti DISHYGO používat tento obsah a začlenit jej do svých služeb a webových stránek v souladu s těmito podmínkami; (ii) máte písemný souhlas nebo povolení ke zveřejňovanému obsahu od fyzických vlastníků práv nebo jejich zástupců pro použití tohoto obsahu na našich službách nebo webových stránkách v souladu s těmito podmínkami. Pro upřesnění: vlastníte nadále veškerá autorská práva ke svému obsahu; Nicméně jeho zveřejněním v našich službách nebo na našich webových stránkách udělujete společnosti DISHYGO neodvolatelnou, nevypověditelnou a trvalou celosvětovou nevýhradní licenci k používání, kopírování, distribuci, zobrazování, možnosti upravovat a odvozovat z vašeho obsahu další díla, a celkově užívat jakýkoli váš obsah i odvozený v našich službách a na webových stránkách společnosti DISHYGO (a jejích případných právních nástupců) za účelem propagace, opětovné distribuce celého obsahu nebo jeho částí prostřednictvím jakýchkoli současných mediálních kanálů, i těch, které nejsou v současnosti známy. Tato práva jsou požadována společností DISHYGO a jsou podmínkou pro hostování vašeho obsahu. Navíc společně se zveřejněním vašeho obsahu na jakémkoli místě v našich službách dáváte společnosti DISHYGO výslovný souhlas pro jakoukoli další agregaci, zobrazování, kopírování, reprodukci nebo využívání vašeho obsahu ve službách nebo Webových stránkách pro jakýkoli účel. Také udělujete každému uživateli našich stránek nevýhradní licenci pro přístup k obsahu přes webové stránky (tato licence vylučuje služby pro shromažďování a analýzu obsahu pro komerční účely). Výše uvedená licence mezi vámi a uživateli služeb a webových stránek společnosti DISHYGO skončí, jakmile vy nebo DISHYGO tento obsah odstraní.

3. DISHYGO neschvaluje jakýkoli obsah, příspěvky, názory, doporučení nebo rady zveřejněné vámi na našich stránkách. DISHYGO se vysloveně zříká veškeré odpovědnosti v souvislosti se zveřejněným uživatelským obsahem. DISHYGO na svých stránkách zakazuje porušovat jakákoli autorská nebo duševní práva a DISHYGO může podle svého uvážení odstranit veškerý obsah porušující autorská práva. DISHYGO si vyhrazuje právo odstranit jakýkoli obsah bez předchozího upozornění. DISHYGO také může ukončit přístup uživatele na Webové stránky, je-li zjištěno, že opakovaně porušuje autorská práva nebo využívá stránky v rozporu s těmito podmínkami. Opakované porušování je skutek, kdy byl uživatel opakovaně informován o porušení aktivit více než dvakrát nebo byly uživatelovi příspěvky na stránkách více než dvakrát odstraněny. Dále si společnost DISHYGO vyhrazuje právo dle vlastního uvážení rozhodnout, zda je takovýto obsah vhodný a je v souladu s těmito podmínkami.

4. Webovou stránku mohou používat pouze lidé starší 16 let.

3. ETICKÝ KODEX

Souhlasíte s tím, že nebudete posílat, hostovat, zobrazovat, nahrávat, upravovat, publikovat, přenášet, aktualizovat nebo sdílet jakékoli informace na stránkách nebo jinak zpřístupňovat obsah:

 • který porušuje jakékoli zákony nebo nařízení;
 • na který se vztahují autorská práva, je patentovaný, chráněný obchodním tajemstvím, ochrannou známkou nebo jiným předmětem ochrany vlastnických práv třetích stran, včetně ochrany soukromí a reklamních práv, pokud nejste vlastníkem takových práv nebo nemáte povolení či licenci od oprávněného vlastníka zveřejnit materiál a udělit DISHYGO všechna licenční práva zmíněná v tomto;
 • který porušuje některý z výše uvedených práv k duševnímu vlastnictví jakékoli strany nebo je obsah, na který nemáte příslušná právo k volnému užití a šíření;
 • který je škodlivý, urážlivý, nezákonný, výhružný, obtěžující, rouhavý, obscénní, pornografický, pedofilní, pomlouvačný, invazivní do práv nebo soukromí jiných osob, nenávistný nebo rasově, etnicky závadný, znevažující, týkající se praní špinavých peněz nebo nepovolených hazardních her, poškozuje nebo by mohla poškodit práva nezletilých nebo jakýkoli další nezákonné chování.
 • který obtěžuje, zastrašuje, ponižuje nebo je nenávistný k jakémukoli představiteli nebo skupině představující náboženství, pohlaví, sexuální orientaci, rasu, etnický původ, věk nebo zdravotní postižení;
 • který porušuje jakékoli (místní) zákony týkající se rovných práv v zaměstnání, nebo požadavky na základě rasy, barvy pleti, náboženství, pohlaví, národnosti, věku nebo zdravotního postižení žadatele,
 • který obsahuje osobní nebo identifikační údaje jiné osoby bez výslovného souhlasu této osoby;
 • který se vydává za jinou osobu nebo subjekt, včetně zaměstnanců DISHYGO, nebo lživě tvrdí a jinak zkreslí vztah s jinou osobou nebo subjektem; klame adresáta o původu těchto zpráv nebo komunikuje jakékoli informace, které jsou hrubě urážlivé;
 • který je nepravdivý, zavádějící, lživý, klamavý nebo se snaží přilákat zákazníka a poté změnit nabídku produktu;
 • který představuje nebo obsahuje „pyramidové hry“, „vtipy“, „affiliate marketing“, „odkazy s referenčním kódem“, „nevyžádanou poštu“, „spam“, „řetězové dopisy“, nebo nevyžádanou reklamu komerčního charakteru;
 • který představuje nebo obsahuje jakoukoli formu reklamy, nabízenou v oblastech nebo kategoriích webových stránek, které nejsou pro tyto účely určeny; nebo (2) zasílání nevyžádaných emailových zpráv uživatelům DISHYGO, kteří nesvolili se zasíláním informacích o dalších službách a obchodních nabídkách;
 • který obsahuje odkazy na komerční služby nebo webové stránky třetích stran, pokud to není výslovně povoleno společností DISHYGO;
 • který inzeruje jakékoli nelegální služby nebo prodej předmětů, jejichž prodej je zakázán nebo omezen platnými zákony, včetně předmětů, jejichž prodej je zakázán nebo upraven podle platných právních předpisů;
 • který obsahuje viry nebo jiný škodlivý počítačový kód, soubory nebo programy určené k přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru nebo telekomunikačního zařízení nebo jiného počítačového zdroje;
 • který narušuje normální způsob komunikace vkládáním nadměrného počtu zpráv (snaha o zahlcení služby), nebo jinak negativně ovlivňuje schopnost ostatních uživatelů používat službu;
 • který obsahuje zavádějící e-mailové adresy nebo falešné záhlaví a další podvodné praktiky s cílem zakrýt původ obsahu přenášeného prostřednictvím služby.
 • Dále souhlasíte, že nebudete:

 • kontaktovat bezdůvodně uživatele, kteří si nepřejí obtěžováni, nebo kontaktovat uživatele pomocí naší služby pro jakékoli komerční účely, konkrétně zasílat jakémukoli uživateli zprávy s reklamou nebo odkazy na stránky třetích stran, případně rozesílat jakoukoli inzerci jménem tohoto uživatele; nebo jinak obtěžovat uživatele;
 • vkládat žádné hanlivé či urážlivé komentáře;
 • shromažďovat osobní údaje o jiných uživatelích či subjektech pro komerční nebo nezákonné účely;
 • používat automatické prostředky zahrnující roboty pro stahování a analyzování obsahu stránek nebo jejich částí, nástroje pro dolování dat, s výjimkou internetových vyhledávačů (např. Google) a nekomerčních veřejných archivů (např. archive.org), které získávají data z našeho definičního souboru robots.txt;
 • pokoušet se získat neoprávněný přístup k počítačovým systémům, vlastněným nebo provozovaným společností DISHYGO nebo vykonávat jinou činnost, která narušuje běh, snižuje kvalitu a výkon systémů, nebo narušuje funkčnost služeb nebo webových stránek.
 • používat jakýkoli automatický systém nebo počítačový program, který umožnuje obcházet kontrolní systémy společnosti DISHYGO a automaticky označovat příspěvky bez toho, aby toto označení bylo manuálně přidáno člověkem, nebo použít takovýto automatický systém pro odstraňování příspěvků konkurence, dalších třetích stran nebo odstraňovat příspěvky bez řádného důvodu nebo přesvědčení, že příspěvek porušuje tyto podmínky, platné zákony nebo jiná nařízení;
 • používat jakékoli zařízení nebo program, který umožní automaticky, bez lidského zásahu nebo autorství, vkládat příspěvky na DISHYGO, rozesílat hromadné zprávy ostatním uživatelům nebo automaticky v předem definovaných intervalech přidávat příspěvky na stránky nebo prostřednictvím služby,
 • používat DISHYGO, nakupovat na něm a vkládat příspěvky do diskuze prostřednictvím více než jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného podezření, že Uživatel vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má DISHYGO právo tyto účty zablokovat a smazat.

Jakýkoli vámi nahraný obsah podléhá příslušným zákonům a může být předmětem šetření dle příslušných zákonů. Pokud bude zjištěno, že vámi vytvořený obsah není v souladu s právními předpisy, těmito podmínkami nebo se zásadami ochrany osobních údajů těchto stránek, můžeme váš účet ukončit / zablokovat vám přístup na stránky. Vyhrazujeme si také právo odstranit jakýkoli vámi nahraný závadný obsah.

4. PLACENÉ PŘÍSPĚVKY

DISHYGO může vybírat poplatky za účelem zveřejňování obsahu v některých specifických oblastech našich služeb („Placený obsah“). Další informace o Placeném obsahu budou uvedeny dále v příslušné části těchto podmínek. Placený obsah musí být zveřejněný ve vyhrazeném prostoru na webových stránkách. Každá ze stran, publikující placený obsah je plně odpovědná za dodržování těchto podmínek. Veškeré takto zaplacené poplatky jsou ze zákona nevratné i v případě, že je obsah odstraněn z našich služeb nebo webových stánek kvůli porušení těchto podmínek.

5. PŘÍSTUP KE SLUŽBĚ

Společnost DISHYGO vám uděluje omezenou, odvolatelnou a nevýhradní licenci k přístupu a užívání služby pro osobní použití. Tato udělená licence nezahrnuje některý z následujících způsobů: (a) přístup nebo používání Služeb pro vytváření obsahu; nebo (b) jakýkoli sběr, agregace, kopírování, duplikace zobrazení nebo používání služby pro dolování dat, používání robotů pro shromažďování a extrakci dat pro jakékoli účely, pokud to není výslovně povoleno společností DISHYGO, nebo toto povolení není výslovně uvedeno v těchto podmínkách. Bez ohledu na výše uvedené mohou naši službu využívat internetové vyhledávače a nekomerční veřejné archivy, které používají informace pouze za účelem shromažďování hypertextových odkazů, za předpokladu, že tak budou činit z jasně definované IP adresy nebo rozsahu adres, pomocí snadno a jednoznačně definovaného identifikátoru a v souladu s nastavením našeho souboru robots.txt, mohou se zapojit do činností uvedených v bodu (b). Výjimka z definice "obecně prospěšný internetový vyhledávač" zahrnuje webové stránky, vyhledávače nebo jiné služby, které se specializují na zobrazení ucelených dat z určitých oborů jako je například prodej nebo pronájem nemovitostí, práce, různé služby, nebo subjekty, které vytvářejí integrovaný webový obsah za účelem zobrazování reklamy. Licence popsaná v tomto oddíle vám umožnuje zobrazovat na svých webových stránkách odkazy nebo linkovat odkaz na individuální příspěvky, pokud jsou tyto stránky vytvořeny pro nekomerční účely a/nebo reportování novinek (např. blogy nebo jiné stránky s převážně osobními informacemi). DISHYGO může omezit množství zobrazovaných nebo vložených zpráv na vašich stránkách. Použití služby nad rámec autorizovaného přístupu, jak je uvedeno v těchto podmínkách s okamžitou platností ruší jakékoli povolení nebo oprávnění udělená v tomto dokumentu. Pokud hodláte získávat, agregovat, kopírovat, duplikovat, zobrazovat nebo vytvářet jiné soubory dat, založené na příspěvcích na naší službě, pro jiné potřeby (včetně komerčních účelů), které zde nejsou uvedeny, je nutné nejprve získat povolení od společnosti DISHYGO.

6. OZNÁMENÍ NÁROKŮ ZA PORUŠENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Pokud jste vlastníkem práv k duševnímu vlastnictví nebo agent, který je plně oprávněn jednat jménem vlastníka práv k duševnímu vlastnictví, a domníváte se, že jakýkoli obsah porušuje vaše práva duševního vlastnictví či práva duševního vlastnictví majitele, jehož jménem jste oprávněni jednat, můžete tuto skutečnost oznámit společnosti DISHYGO spolu s žádostí o odstranění relevantního obsahu. Oznámení a žádost musí obsahovat následující údaje:

 • Fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem majitele výlučného práva, které je údajně porušeno;
 • Dokument, který identifikuje vaše duševní vlastnictví, které bylo porušeno, nebo pokud bylo na jedné stránce porušeno více práv k duševnímu vlastnictví, zahrňte prosím k oznámení všechny potřebné dokumenty jednoznačně dokazující vlastnictví porušených duševních práv;
 • Identifikace obsahu (pomocí dat nebo jiných prostředků), které prohlašujete, že byla nebo jsou na uvedených stránkách porušována, a která mají být odstraněna nebo k nimž má být omezen přístup a veškeré další potřebné informace, které společnosti DISHYGO umožní jednoznačně identifikovat požadovaný obsah;
 • Informace na základě, kterých vás společnost DISHYGO může kontaktovat, zejména adresu, telefonní číslo a emailovou adresu; Podepsané prohlášení, že jednáte v dobré víře a že použitý obsah je v rozporu s vašimi právy duševního vlastnictví, nebo právy jiného majitele, jehož jste zástupcem, nebo zákonem;
 • Podepsané prohlášení, že vlastník práv duševního vlastnictví bude společnost DISHYGO chránit před jakýmikoli nároky třetích stran souvisejícími s odstraněním požadovaného obsahu společností DISHYGO;
 • Podepsané místopřísežné prohlášení, že informace uvedené v oznámení jsou pravdivé a že jste oprávněni jednat jménem majitele práv, jehož práva byla porušena.

Oznámení musí být zasláno na adresu info@dishygo.com a/nebo písemně na adresu sídla naší společnosti, která je uvedena výše v tomto textu.

8. UŽIVATELSKÉ PŘÍSPĚVKY

Berete na vědomí, že při prohlížení Webových stránek budete vystaveni Obsahu z různých zdrojů a společnost DISHYGO není odpovědná za přesnost, užitečnost, bezpečnost nebo případné porušení práv k duševnímu vlastnictví a berete na sebe plnou odpovědnost za používání tohoto Obsahu. Uznáváte dále, že můžete být vystaveni obsahu, který je nepřesný, urážlivý, neslušný, nevhodný, hanlivý a souhlasíte s tím a vzdáváte se jakéhokoli zákonného práva nebo opravných prostředků, které by mohly být proti společnosti DISHYGO použity v souvislosti s tímto obsahem.

9. ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že nebudete požadovat odškodnění od společnosti DISHYGO, jejich představitelů, dceřiných společností, přidružených společností, nástupců, ředitelů, úředníků, poskytovatelů služeb, dodavatelů a dalších zaměstnanců. Dále se zříkáte jakýchkoli nároků za škody, závazky, ztráty, dluhy nebo náklady (včetně nákladů za právní zastoupení), které vyplývají z: (i) vašeho porušení jakéhokoli ustanovení těchto podmínek; (ii) vašeho porušení jakéhokoli práva třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, obchodních tajemství, ochrany soukromí nebo jiných majetkových újmách; (iii) jakýchkoli tvrzení, že váš obsah způsobil škodu třetí osobě. Tato ochrana a povinnosti odškodnění platí i po ukončení, změně nebo vypršení platnosti těchto podmínek a ukončení využívání našich služeb nebo Webových stránek.

10. POLITIKA BEZ SPAMU

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že je zakázáno zasílat nevyžádané e-mailové reklamní nabídky nebo jiná nevyžádaná sdělení prostřednictvím služby DISHYGO nebo na e-mailovou adresu spojenou se službami DISHYGO. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost DISHYGO může monitorovat pomocí automatických počítačových systémů nebo našich zaměstnanců vaši e-mailovou komunikaci s cílem odhalit zasílání nevyžádaných zpráv nebo zamezit podvodům mezi jednotlivými uživateli našich služeb. Jakákoli komunikace mezi vámi a jiným uživatelem našich služeb nebo webových stránek musí být v souladu s těmito podmínkami. Jakékoli neoprávněné použití počítačových systémů společnosti DISHYGO, je v rozporu s těmito podmínkami a příslušnými zákony. Takovéto porušení vystavuje odesilatele nebo autora zpráv odpovědnosti v trestním řízení.

11. ODPOVĚDNOST MEZI UŽIVATELI A ORGANIZACEMI A JEDNOTLIVCI

Veškerá jídla, pokrmy, nápoje a/nebo zboží nabízená mezi uživateli a organizacemi, nebo jednotlivci prostřednictvím DISHYGO mohou obsahovat alergeny. Pro bližší informace ohledně alergenů obsažených v konkrétních jídlech, pokrmech, nápojích a/nebo jiném zboží, mohou uživatelé kontaktovat konkrétního zadavatele nabídky (jednotlivec/organizace), pokud tak již neučinil sám v popisu nabídky. Souhlasíte s tím, že společnost DISHYGO nenese odpovědnost za vaše interakce s jinými organizacemi nebo jednotlivci prostřednictvím naší Služby nebo Webových stránek. To zahrnuje platby, dodání zboží, služeb a jakékoli jiné podmínky, záruky nebo vztahy spojené s jakoukoli interakcí mezi a těmito organizacemi a/nebo jednotlivci. Obchody jsou uzavírány výhradně mezi vámi a těmito organizacemi a/nebo jednotlivci. Souhlasíte a potvrzujete, že společnost DISHYGO nenese žádnou odpovědnost a neručí za ztrátu nebo poškození jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku takovéhoto jednání nebo interakce. V případě vašeho sporu s jedním nebo více uživateli nebo institucemi se zavazujete, že nebudete požadovat po společnosti DISHYGO, jejich zaměstnancích, úřednících, agentech nebo nástupnických organizacích žádné nároky, požadavky na kompenzaci škod (skutečných i následných) jakéhokoli druhu či povahy, vyplívajících nebo jakkoli spojených s takovýmito spory a/nebo s naší Službou.

12. OMEZENÍ A UKONČENÍ SLUŽBY

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost DISHYGO může stanovit libovolné limity na používání Služby, včetně možnosti nastavit maximální počet dnů, po který bude vámi vytvořený obsah přístupný a uchovaný v našich službách, maximální počet a velikost publikovaného příspěvku, maximální velikost a počet e-mailových zpráv, nebo jiná omezení pro přenášený a ukládaný obsah naší službou a frekvenci, po kterou můžete přistupovat ke Službám nebo Webovým stránkám. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost DISHYGO nenese žádnou odpovědnost za smazání nebo neúspěšné uložení jakéhokoli vašeho obsahu, přenášeného nebo udržovaného prostřednictvím Webové stránky nebo Služby. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že si společnost DISHYGO vyhrazuje právo bez předchozího upozornění kdykoli změnit nebo přerušit Službu (nebo její libovolnou část). Společnost DISHYGO nenese odpovědnost vůči vám ani vůči třetím stranám za jakékoli takovéto úpravy, přerušení nebo pozastavení naší Služby. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost DISHYGO má právo (ale ne povinnost), podle svého vlastního uvážení, odstranit nebo deaktivovat libovolný uživatelský účet, zablokovat uživateli jeho e-mailovou nebo IP adresu nebo jinak ukončit váš přístup ke Službě (nebo její části), z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu, okamžitě a bez předchozího upozornění, odstranit a zablokovat jakýkoli váš Obsah v rámci Služby. Dále souhlasíte s tím, že společnost DISHYGO nenese odpovědnost vůči vám ani žádné z třetích stran za jakékoli ukončení vašeho přístupu na naše Webové stránky nebo Služby.

13. ZŘEKNUTÍ SE JAKÉKOLI ZÁRUKY A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE, ŽE POUŽITÍ NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK A SLUŽEB JE POUZE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A ŽE WEBOVÉ STRÁNKY A SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU "JAK STOJÍ A LEŽÍ", BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY. VŠECHNY VYJEDNANÉ A ODVOZENÉ ZÁRUKY VČETNĚ OBCHODNÍ ZÁRUKY A RŮZNÝCH TYPŮ ZÁRUK DUŠEVNÍCH PRÁV JSOU VÝSLOVNĚ ZAMÝTNUTY V PLNÉM PRÁVNÍM ROZSAHU. V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SE SPOLEČNOST DISHYGO, JEJÍ ÚŘEDNÍCI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI A ZÁSTUPCI ZŘÍKAJÍ VŠECH ZÁRUK VE SPOJENÍ S VAŠÍM UŽÍVÁNÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK. SPOLEČNOST DISHYGO NEZARUČUJE ÚPLNOST OBSAHU WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO OBSAHU JAKÝCHKOLI STRÁNEK TŘETÍCH STRAN, NAPOJENÝCH NA NAŠE SLUŽBY A NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU NEBO PŘÍPADNÉ (I) CHYBY, OMYLY NEBO NEPŘESNOSTI V POSKYTOVANÉM OBSAHU. SPOLEČNOST DISHYGO SE ZŘÍKÁ JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI (II) ZA OSOBNÍ ÚJMU NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU, JAKÉKOLI POVAHY, V SOUVISLOSTI S VAŠÍM PŘÍSTUPEM A POUŽÍVÁNÍM NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK A SLUŽEB, (III) DISHYGO NENESE ODPOVĚDNOST ZA NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP NEBO UŽITÍ NAŠICH SERVERŮ A/NEBO OSOBNÍCH INFORMACÍ A/NEBO FINANČNÍCH INFORMACÍ ULOŽENÝCH NA TĚCHTO SERVERECH, (IV) NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘERUŠENÍ NEBO UKONČENÍ PROVOZU WEBOVÝCH STRÁNEK, (V) NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA PŘÍPADNÉ CHYBY, VIRY, TROJSKÉ KONĚ NEBO PODOBNÉ TYPY ZRANITELNOSTÍ, KTERÉ MOHOU BÝT ŠÍŘENY PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO STRÁNEK TŘETÍCH STRAN, (VI) ZŘÍKÁ SE ODPOVĚDNOSTI ZA JAKÉKOLI CHYBY NEBO OPOMENUTÍ V PUBLIKOVANÉM OBSAHU NEBO ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽITÍ OBSAHU UMÍSTĚNÉHO, PŘENÁŠENÉHO NEBO JINAK ZPŘÍSTUPNĚNÉHO NAŠIMI SLUŽBAMI, WEBOVÝMI STRÁNKAMI NEBO PROSTŘEDNICTVÍM EMAILOVÝCH ZPRÁV. DISHYGO NEZARUČUJE, NESCHVALUJE A NEPŘEJÍMÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PRODUKTY NEBO SLUŽBY NABÍZENÉ TŘETÍMI OSOBAMI, UMÍSTĚNÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ANI NA JINÝCH ODKAZUJÍCÍCH STRÁNKÁCH NEBO UMÍSTĚNÝCH V BANERECH NEBO REKLAMNÍCH PLOCHÁCH. SPOLEČNOST DISHYGO NENÍ PROSTŘEDNÍKEM ANI NIJAK NEMONITORUJE JAKÉKOLI TRANSAKCE MEZI VÁMI A/NEBO OSTATNÍMI UŽIVATELI A/NEBO EXTERNÍMI POSKYTOVATELI VÝROBKŮ A SLUŽEB. PŘI NÁKUPU VÝROBKŮ NEBO SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM JAKÉHOKOLI MÉDIA NEBO V JAKÉMKOLI PROSTŘEDÍ BYSTE MĚLI POUŽÍVAT VLASTNÍ ÚSUDEK A BÝT OBEZŘETNÍ.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE SPOLEČNOST DISHYGO, JEJÍ ZAMĚSNANCI, ŘEDITELÉ A JINÍ PRÁVNÍ ZÁSTUPCI ODPOVĚDOST ZA PŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY (I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST DISHYGO BYLA UPOZORNĚNA NA MOŽNOST VZNIKU TĚCHTO ŠKOD), VYPLÍVAJÍCÍ Z JAKÉHOKOLI POUŽÍVÁNÍ NAŠICH WEBOVÝCH STÁNEK NEBO SLUŽEB, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU ŠKODY ZAPŘÍČINĚNY POUŽITÍM NEBO NESPRÁVNÝM POUŽITÍM NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO SLUŽEB VČETNĚ PŘÍPADŮ NEMOŽNOSTI POUŽITÍ, PŘERUŠENÍ FUNKČNOSTI, VÝPADKU, POZASTAVENÍ, ZMĚNĚ NEBO ZABLOKOVÁNÍ NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO SLUŽEB. TATO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SE TAKÉ VZTAHUJÍ I NA ŠKODY ZPŮSOBENÉ Z DŮVODU DALŠÍCH SLUŽEB TŘETÍCH STRAN NEBO PRODUKTŮ INZEROVANÝCH NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO SLUŽBÁCH, STEJNĚ TAK JAKO V SOUVISLOSTI S JAKÝMIKOLI INFORMACEMI, NÁZOREM, RADOU PŘIJATOU NEBO PUBLIKOVANOU NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, SLUŽBÁCH NEBO PROSTŘEDNICTVÍM ODKAZŮ NA STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI DISHYGO. TATO OMEZENÍ PLATÍ V PLNÉM ZÁKONNÉM ROZSAHU. VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST DISHYGO NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA PŘÍSPĚVKY UŽIVATELŮ SLUŽBY NEBO ZA POMLUVNÉ, URÁŽLIVÉ A NEZÁKONNÉ JEDNÁNÍ UŽIVATELŮ NEBO TŘETÍCH OSOB A ŽE PŘEBÍRÁTE PLNOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÁ RIZIKA NEBO JINÉ VÝŠE UVEDENÉ ŠKODY. SPOLEČNOST DISHYGO NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY PRO POUŽITELNOST A DOSTUPNOST WEBOVÝCH STRÁNEK V JINÝCH, NEŽ URČENÝCH LOKALITÁCH. UŽIVATELÉ, KTEŘÍ POUŽÍVAJÍ WEBOVÉ STRÁNKY NEBO SLUŽBY Z OBLASTÍ S ROZDÍLNÝMI ZÁKONY A PRÁVNÍMI NORMAMI, TAK ČINÍ Z VLASTNÍ VŮLE A NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.

14. POSTOUPENÍ PODMÍNEK

Tyto podmínky a veškerá práva a licence udělené v souladu s těmito podmínkami, nesmí být z vaší strany převedena nebo postoupena jiné osobě, ale mohou být společností DISHYGO postoupena bez omezení. Jakékoli postoupení nebo převod těchto podmínek z vaší strany na jinou osobu je neplatné.

15. SCHOPNOST PŘIJMOUT A POROZUMNĚT PODMÍNKÁM SLUŽBY

Tyto Webové stránky jsou určeny pouze pro dospělé osoby, které jsou právně způsobilé uzavírat smlouvy podle platných zákonů. Pokud používáte/přistupujete na naše Webové stránky jako zástupce jakékoli osoby nebo subjektu, potvrzujete, že jste ze zákona oprávněn zastupovat tuto osobu/subjekt. Nezletilé osoby mohou přistupovat na naše Webové stránky nebo využívat naše Služby pouze v případě schválení jejich zákonnými zástupci nebo v případě, že se jedná o úkon nebo transakci, která je obvykle v souladu s obvyklými standardy v občanském životě nebo v praxi. Tímto potvrzujete, že je vám minimálně 16 let, nebo jste zplnoletněni, nebo máte od svého právního zástupce/rodiče souhlas s používáním našich Služeb/Webových stránek a jste plně schopní dodržovat a plnit všechna pravidla, podmínky, povinnosti, závazky, prohlášení a záruky uvedené v těchto Podmínkách.

16. ROZPOR S PODMÍNKAMI / KONTAKTUJTE NÁS:

Nahlaste nám prosím jakékoli porušení podmínek, kterého jste si vědomi. Kontaktujte nás na info@dishygo.com.

17. OCHRANA SOUKROMÍ:

Respektujeme vaše soukromí, proto jsme vytvořili dokument se zásadami ochrany osobních údajů, který je součástí této dohody. Pečlivě si pročtěte naše zásady ochrany soukromí. Souhlasem s těmito podmínkami také přijímáte podmínky naší ochrany osobních údajů. Měli byste si být vědomi toho, že po kliknutí na určité odkazy na našich webových stránkách nebo v naší aplikaci budete přesměrováni na webové stránky jiných společností, mimo naše hostované prostředí, kde jsou shromažďované informace mimo naši kontrolu.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Podmínky a další ustanovení, zveřejněné na našich Webových stránkách, představují úplné a výhradní znění dohody mezi vámi a společností DISHYGO a definují vaše použití Služeb a Webových stránek společnosti. Nahrazují také všechny předchozí dohody, návrhy smluv, jednání nebo diskuzi mezi stranami, ať už písemnou nebo ústní. Podmínky a vztah mezi vámi se řídí zákony v České republice. Každý spor, vedený proti společnosti DISHYGO, musí být předložen a projednán příslušnými soudy v České republice. Nicméně, jestliže jste spotřebitel, můžete podat svou stížnost na online platformu pro řešení sporů EU (“ODR Platformu”). ODR Platforma je interaktivní webová stránka, která je přístupná elektronicky a bez poplatku. ODR Platforma představuje samostatné místo vstupu spotřebitelů za účelem vyhledání smírného (online) urovnání sporů s domácími nebo přeshraničními obchodníky, vč. tržišť. Platforma ODR je přístupná z následujícího odkazu: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Pokud společnost DISHYGO neuplatní nebo nevynutí jakékoli právo nebo ustanovení, uvedené v těchto podmínkách, neznamená to, že se společnost DISHYGO takovéhoto práva nebo ustanovení zříká. Pokud bude některé ustanovení těchto Podmínek shledáno soudem příslušné jurisdikce za neplatné (včetně případů, kdy je některé ustanovení v rozporu s právem jiné jurisdikce), strany souhlasí s tím, že by se soud měl snažit přihlédnout ke znění jednotlivých ustanovení. Pokud bude některé ustanovení v těchto podmínkách prohlášeno za neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, nesmí být platnost, zákonnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení těchto Podmínek jakýmkoli způsobem ovlivněna nebo narušena. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VEŠKERÉ ZAHÁJENÉ SOUDNÍ SPORY VYPLÝVAJÍCÍ NEBO SOUVISEJÍCÍ S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM NAŠICH SLUŽEB NEBO INTERNETOVÝCH STRÁNEK MUSÍ ZAČÍT V PŘIMĚŘENÉ LHŮTE, V KAŽDÉM PŘÍPADĚ DO JEDNOHO (1) ROKU PO SKUTKU, KTERÝ JE PŘÍČINOU SPORU. Tyto podmínky jsou závazné pro právní nástupce každé strany.

Práva a povinnosti mezi uživateli ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Uživatel v postavení spotřebitele má právo u nabízejícího uživatele uplatnit práva z vadného plnění. V případě organizace na adrese jeho provozovny, v níž je uplatnění práv z vadného plnění možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání uživatele/organizace a/nebo prostřednictvím kontaktních údajů uvedených u uživatele na jeho profilu na DISHYGO a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že předmětem je koupě zuživatelného zboží (jídlo a nápoje), které podléhá rychlé zkáze.

Je-li, nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 24. 5. 2018